گارمین یک تولید کننده ساعتهای هوشمند شاخص است که تا کنون ساعت های هوشمند مختلفی برای انواع فعالیت‎‌های ورزشی به ارمغان آورده است. هر کدام از این ساعتها قابلیت هایی را برای ورزشکاران مختلف ارائه می دهد. اکنون یک ساعت هوشمند جدید برای ورزشکاران عرضه کرده است که با ۸۰ روز دوام باتری، میزان انرژی بدن را نیز تخمین می‌زند. ساعت هوشمند جدید گارمین به نام اندورو برای ورزشکاران استقامتی مانند دوچرخه سواران و دوندگان طراحی شده است. این ساعت اسپرت تا ۷۰ روز شارژ را نگه می‌دارد و به لطف قابلیت های شارژ خورشیدی می تواند ماندگاری شارژ را به ۸۰ روز نیز برساند. قابلیت شارژ خورشیدی در این ساعت با قرارگیری سه ساعت در معرض نور خورشید عمل می‌کند.

این ساعت می تواند اطلاعاتی مانند شیب، مسافت و ارتفاع را برای دوچرخه سواران مشخص کند. همچنین اطلاعاتی مانند سطح دشواری مسیر نیز برای کاربران قابل مشاهده است. از قابلیت این ساعت برای دوندگان نیز می‌توان به حالت Ultrarunاشاره کرد. این قابلیت زمان استراحت در ایستگاه های کمک رسانی را برنامه ریزی میکند. نرم افزار موجود در ساعت گارمین با پیگیری داده های سلامتی می تواند به ریکاوری بدن ورزشکاران کمک کند. قابلیت Body Battery در این ساعت نیز برای تشخیص سطح انرژی بدن ورزشکار طراحی شده است.