با وجود همه تمهیداتی که برای مبارزه با واردات گوشی مسافری در نظر گرفته شده است، اما هنوز هم شاهد ورود گوشی‌های این چنینی به بازار هستیم. پیشتر برخی از گوشی‌های مسافری با برخورد نهادهای مربوطه از دسترس خارج شدند اما با پیگیری‌ها و اصرار اصناف و اخد تعهد از مجرمان این زمینه و قبول شرط عدم تکرار رفتار شاهد برخوردی جدی نبودیم. اما گویا هم اکنون با توجه به اتمام حجت پیشین در این زمینه، سامانه شناسایی ومقابله با قاچاق هشدار نهایی را به متخلفین ارسالل کرده است و در صورت ادامه رفتار، علاوه بر قطع گوشی‌هایی که از این طریق وارد شده‌اند متخلفین به مراجع امنیتی یا قضایی معرفی خواهند شد و هرگونه وساطت قابل پذیرش نخواهد بود.

مخاطبین توجه کنند که حتما پیش از خرید از اصالت گوشی خود اطمینان خاصل کنند. این کار را از طریق *۷۷۷۷# می‌توانند به راحتی انجام دهند.